Ordliste smøremidler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abrasion (Avsliping):
Å slipe, skrape og slite vekk gjennom friksjon, som resulterer i slitasje. For eksempel vil sand i motorolje forårsake avsliping av de innvendige bevegelige deler.

 

Absolute Pressure (Absolutt Tryk):
Trykk, som måles fra det absolutte null. For å oppnå dette må det atmosfæriske trykk tillegges det trykkmåleren viser.

 

ACEA:
Association of European Vehicle Manufacturers.

 

Acid (Syre):
En blanding, som inneholder Hydrogen (brint), som kan erstattes av et metalll ved dannelse av salt. I produksjon av smørefett blir det anvendt fettsyre, som danner en spesiell type salt, kalt Soap (såpe).

 

Acid Or Base Number (Syre- eller base nr.):
En numerisk indikator av den mengde fri syre eller alkalisk materiale som er i et petroleumsprodukt, enten det er uorganisk eller organisk. Syrenummeret er vekten i milligram av Kalium hydroksid som er nødvendig for å nøytralisere den syren, som er i ett gram av prøven. Basenummeret er antallet av milligram av Kalsiumhydroksid tilsvarende den nødvendige syre for å reagere med ett gram av prøven. Basenummeret er også kjent som Nøytralisasjons-nummer.

 

Activated (Aktivert):
Tilstanden til et stoff, som er blitt behandlet på en spesiell måte, som ved tilsetning av en katalysator for å øke dets aktivitet, som kan bli fysisk.

 

Additive (Tilsetning):
Et kjemisk middel, som forhøyer visse egenskaper, når det tilsettes et smøremiddel eller olje for å forbedre dets bruksegenskap. Det kan forbedre en egenskap som allerede finnes i smøremiddelet eller gi de egenskaper som ikke før var tilstede. Et typisk eksempel er et "anti-oksidant" som forebygger oksidering og skumdannelse. Smøremiddeladditiver er en av Omega Manufacturing divisions styrker. Omega bruker en rekke smøremiddeladditiver, med avanserte egenskaper som har en smøreevne langt over hva ordinære additiver yter. Som en konsekvens bruker Omega flere additiver med i sine produkter som gir en høyere kvalitet enn noen annen kjent produsent av smøremidler. I virkeligheten er Omega-additivene til stede i slike mengder at de kan sees i visse Omega smøremidler, som for eksempel Omegas "high-performance" fett.

 

Adhesion (Vedheftning):
Kraften eller kreftene, som får to materialer, som smørefett og metall til å holde sammen.

 

Affinity (Affinitet):
Stoffers tilbøyelighet til å forbinde seg med hverandre

 

Age Hardening (Aldershardning):
Øking av konsistensen (tørring) i et smørefett efter en periode på lager.

 

AGMA:
American Gear Manufactures Association.

 

Alkali (Alkali):
Et stoff, som har basiske (alkaliske) egenskaper (i motsetning til syre-egenskaper). I smøremiddelindustrien brukes dette uttrykk vanligvis om hydroksideene i basiske metalller, så som lithium, natrium, calcium og kalium.

 

Alloy (Legering):
En blanding av metalller eller av metall og ikke metall (som kullstoff og fosfor) som er karakteristisk ved det metalliske utseende. Materialer brukt i lager er nesten uten unntak legeringer.

 

Aluminium-Based Grease (Aluminium-basert fett):
En fett, som er laget av flytende smøremiddel, fortykket med aluminiumbaseret såpe. Vanlig aluminium-baseret fett har dårlig arbeidsstabilitet og har kun en svak motstand over for absorbering av vann og utvaskning. Fettet har også noe kort levetid og er ikke lett  pumpebart. Omega har endret prestasjonskarakteristikken for aluminium baseret fett ved å bruke Megalite som additiver i fettet.

 

American Petroleum Institute (A.P.I.):
Et amerikansk og internasjonalt institutt som tester og vurderer alle oljeprodukter..

 

Amorphus (Amorf):
Bokstavelig betyr det "uten form". Et amorft stoff, i motsetning til et krystallinsk, er et fast stoff uten den regelmessige oppbygning som karakteriserer et krystall. Amorfi: missdannelse, mangel på bestemt form.

 

Anhydrous (Vannfri):
Uten vann. 

 

Aniline Point (Anilinpunkt):
Den laveste temperatur en væske blir komplett blandet med en tilsvarende mengde frisk destilleret anilin. Anilin er en væske, utkommet fra nitrobenzol og blir brukt som et mål for oppløsningskvaliteten av oljeprodukter og gir opplysning om dets type, f. eks. parafin, naftalin, etc. Den angir også oljeproduktets tendens til at få gummiringer til å svulme.

 

Annulear Gears (Ringformet gear):
Gear som som har tennene på innsiden av ytterringen eller på den indre overflade av en sylinder. Følgedrevene til et ringformet gear kan imidlertid være et standardgear.

 

Anti-Oxidant (Antioksidant):
Et stoff som effektivt nedsetter eller forhindrer uønsket oksidasjon og dermed kvalitetsforringelse av minirale og syntetiske produkter som fett, fete oljer og fete næringsmidler. Omega bruker en tilsetning med antioksidanter i sine smøremidler som gir et ekstremt høyt nivå av beskyttelse mot oksidering.

 

API:
Se American Petroleum Institute.

 

API Gravity (API Densitet/Tetthet):
En skala oppsatt av American Petroleum Institute som benyttes for gradering av oljer og oljeprodukter i overensstemmelse etter følgende formel: Grader A.P.I. = 141,5 - 131,5 : Spesifikk vekt (60/60°F)

 

Apparent Viscosity (Tilsynelatene viskositet):
Begrepet tilsynelatene viskositet er et begrep som helst blir benyttet for å karakterisere boreslam i off shore industrien. Graden utregnes efter Poiseuille's lov og måles i poises.

 

Appearance (Utseende):
Karakteristikk av smørefett, som kun kan observeres ved en visuel inspeksjon. Dette generelle uttrykk innbefatter massens utseende, sammensetning, farve, glans og egenskaper som konsistens etc.

 

A.S.T.M.:
Forkortelse for "American Society Testing  Materials".

 

Atmospheric Pressure (Atmosfærisk trykk):
Med atmosfærisk trykk menes luftens hydrostatiske trykk på et gitt sted i jordens atmosfære. Det svarer til forholdet mellom tyngden av en luftsøylen opp til lufttom høyde over en flate på dette stedet og arealet av flaten. Lufttrykket angis ofte i enheten ”hektopascal” (hPa) altså 100 pascal, som er lik en millibar (mbar)  Lufttrykket ved havets overflate er gjennomsnittlig 1013,25 hPa. Som er lik 1 atm som er lik 760 mm hg

[Til toppen]
 

B

Babbit Metal (Legering for lagermetall):
En legering av tin, antimon og kobber, som oftes anvendes til lagermetall.

Barium-Base Grease (Barium-baseret fett):
Et fett, laget av olje og fortykket med barium såpe.

Basic Barium Compounds (Barium basert tilsetninger):
Vesentlighet er disse sammensetninger med barium. Reagere mot syre og hjelper derfor med å avbalansere surhetsgraden i visse fettblandinger.

 

Bearings (Lagrer):
Kontaktflater mellom en maskines ramme og bevegelige deler, hvor understøttning og føring gis til glidende, dreiende og halvt dreiende komponenter.

 

Bentonite (Bentonitt):
Naturligt forekomst av jordleire. I behandlet form blir det benyttet som fortykkelse/bindmiddel i fett. Fett med bentonoitt fortykner må ikke benyttes der hvor lagertemperaturen overstiger fettes smeltepunkt, for da vil oljen renne ut og kun etterlate bindemidlet, som da blir et skadelig slipemiddel.

 

Bevel Gear (Konisk tannhjul/vinkelgear):
Gear, hvor tennene er skåret inn i en overflade på en avkortet konus. Denne type tannhjul brukes for transmission av bevegelser på aksler med skjærende senterlinjer, med en vinkel på normalt 90° mellom hverandre.

 

Bleeding (Blødning/Utskillelse):
Utskillelse av olje fra selve fettstrukturen. En minimal utskillelse anses for akseptabelt. De billigste fett typer har imidlertid en stor utskillelse av oljer som vil ødelegg fettes smøreevne

 

Blending (Blanding):
Blanding anses for prosessen med å blande smøremiddelkomponenter med det formål å oppnå de ønskede fysiske og/eller kjemiske egenskaper. Det er nødvendigt at sjeldne mellom blanding og sammensetning. Sammensetning er på en annen måte sammensetningen av smørende komponenter med andre komponenter for å sikre kjemiske og/eller fysiske egenskaper som ikke normalt kan oppnås ved at blande smøremiddelkomponenter alene.

 

Bloom (Utblomstring):
Overflatefargen på en smøreolje eller fett (normalt blått eller grønt) når den sees i reflekterende dagslys i en vinkel på 45° i forhold til overflaten. Utblomstring er forbundet med absorbering av ultrafiolett lys i oljen og behøver ikke å være synlig i kunstigt lys. Utblomstring kan også anses for farven på en olje som reflekteret fra dens overflate, som er forskjellig av oljens farve ved gjennomlysning. Dette kalles også "fluorescens" eller til tider "Outer-tone". I almindelighet gir de enestående basissmøremidler, som anvendes ved fremstillingen av Omega, en bedre utblomstring og farvespektrum. Det er grunnen til, at Omega smøreoljer er i besittelse av en innebygget lysende glans.

 

Boundary Lubrication (Grensesmøring):
Smøretilstand som kan forekomme ved for høy hastighet, belastning eller smøreegenskapen til smøremidlet.  Årsaker kan også skyldes tilstand til de bevegelige maskindeler som gjør at ikke smøremidlet klarer å holde smørefilmen mellom de bevegelige og glidene maskinkomponenter. Spesielle additiver benyttes i smøremidlet for å beskytte lagrene under slike betingelser. Omega divisionens forskningsavdeling har fullført indgående forsøk og evalueringer vedrørende grensesmøring. Omega har som resultat fremstilt høyt avanserte additiver som yter en forbedret smøring i disse grenseområder.

 

Brake Horse Power B.H.P.(Bremse hestekrefter H.K.):
De effektive hestekrefter en motor yter på test måleutstyret som er montert på uttak veivaksel etter siste sylinder, og som indikerer den kraft som er motorens ytelse.

 

Bremsevæske:
Hydraulikkveske for bruk i bremsesystemer på kjøretøyer.

 

British Thermal Unit B.T.U.:
Britisk varmeenhet = 0.252 kal.

 

BS:
British Standards Institution.

 

B.S.S:
Forkortelse for "British Standard Spesification".

 

Bulk Appearance (Massens Utseende):
Det synlige utseende av fett, når den uforstyrrede overflate betraktes i en barkfarvet uigjennomsiktig beholder. "Bulk appearance" beskrives med følgende uttrykk:
Smooth (smidig) - en overflade uten ujevnheter.
Rough (ru) - en overflate med mange små uregelmessigheter.
Grainy (kornet) - en overflade med bestanddeler av små klumper av såpepartikler.
Cracked (revnet) - visende revner av merkbar størrelse i overfladen. Ved beskrivelse av sådanne i smørefett skal antallet og størrelsen av revner være med i beskrivelsen.
Bleeding (bløder) - visende fri olje på smørefettets overflate (eller i revnene ved revnet fett.)

[Til toppen]
 

C

Calcium-Based Grease (Calcium-basert fett):
Fett fabrikeret av en olje fortykket med calcium såpe. Alminnelig calcium fett har en begrenset motstand mot høye temperaturer på grunn av dets middelmådige dråpepunkt. Fettet har i almindelighet en lavere levetid og har en tendens til at hardne. Fettet har også en lav motstand mot utvaskning.

Calorific Value (Brennverdi):
Mengden av varme i megajoule per kilo som utvikles ved forbrenning av en vektenhet brennstoff.

Capillarity (Hårrørsvirkning):
Visse væskers evne til at stige opp i hårrør eller fine årer. Denne egenskap er vigtig ved veikesmøring i petroleumslamper etc.  Noen av Omega smøremidler har en innebygget evne til at vandre i snevre årer ved anvendelse av hårrørseffekten (penetrerer).

Carbon Residue Test (Koksrest prøve):
Laboratorietest som opprinnelig blev utviklet til at sammenligne smøreoljenes koksdannende egenskaper ved bruk innvendig i forbrenningsmotorer, men har nå en bredere anvendelse.  ASTM, D189-06e2 Standard test metode for ”Conradson Carbon Residue” av oljeprodukter.

Catalyst (Katalysator):
Et materiale som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon uten at det selv (permanent) forandres.

Cavitation (Kavitasjon):
Kavitasjon er betegnelsen for en væskes faseovergang fra væske til gass når væskens omliggende trykk senkes til under damptrykket ved konstant temperatur. Et eksempel på kavitasjon er på kjølevannsiden i enkelte større dieselmotorer. Forbrenningen skaper trykkvirkninger i kjølevannet. Det dannes gassblærer som deretter imploderer og avfeller jern fra sylinderveggen. Det er flere varianter av kavitasjon: Mekanisk, Kjemisk, Elektrolytisk og Ultrasonisk

CCMC:
Comite' des Contructeurs d'Automobiles du Marche Commun.

CEN:
Den europeiske standardiseringsorganisasjon.

Centepoise Cp And Centistoke cSt (Viskositet):
Viskositet blir definert som en gass- eller væskes egenskaper ved hvordan motsetningene av de forskjellige lag i væsken beveger seg i forskjellige hastigheter. Det vil si hvor tyktflytende væsken er. Væskens motstand virker da som en spenning i strømretningen mellom lag som beveger seg i forhold til hverandre. SI-enheten for viskositet er pascalsekund (Pa.s) men centipoise er også mye brukt, 1 poise = 100 centipoise= 0,1 Pa.s. For å måle viskositeten på smøreolje måles den tiden som det tar en bestemt oljemengde å passere igjennom et ett bestemt tverrsnitt ved en bestemt temperatur. Måleverdien er cSt 40o C.

Centralized Lubrication (Sentralsmøring):
Et smøresystem, som fordeler smøremidlet til forskjellige deler av en maskin eller grupper av maskiner. Fettet kommer fra en sentral pumpeenhet.

Channeling (Evnen til å danne kanaler):
1. Et uttrykk, som brukes i forbindelse med smørefett, for å beskrive tendensen til å danne en kanal ved at smørefettet arbeides ned i et lager, hvor det etterlates depoer av ubearbeidet fett, som kan tjene som forsegling og reservoar. Omega smøremidler har en omhyggelig undersøkt og godt kontrolleret evne til at danne kanaler.
2. Et uttrykk, som brukes i forbindelse med flytende smøremidler, for å beskrive tendensen til, ved lave temperaturer, å danne en plastisk struktur, som er tilstrekkelig til at motstå at det flyter alene som følge av tyngdekraften. (Ligner, men er ikke identisk med flytende smøremidlers flytepunkt, som det måles ved den emperikalske test som Federal Method 3456-T).

C.I. Engine (Kompresjonstenning):
Forkortelse for kompresjonstent motor f. eks. en dieselmotor.

Circulating Oil System (Sirkulerende oljesmøringssystem):
I et smøreoljesystem kan oljen pumpes under trykk direkte til de motorkomponentene som har behov for smøring, eller ved et at oljen pumpes til en tank som befinner sig over komponenten. Deretter vil smøreoljen grunnet tyngdekraften smører motorkomponentene med en gjevn oljestrøm. Den brukte oljen samles så i en sump under motoren og pumpes så via et filter, oljekjøler eller separator til bake til smøreoljetanken, Uttrykket brukes til tider til å beskrive oljetrykkssmøresystemet i en bilmotor.

Coefficient of Friction (Friksjonskoeffisient):
Gnidningsmotstand mellom to flater. En lav friksjonskoeffisient betyr lite gnidningstap og vil påvirkes av smøremidler, materiale, overflatene og andre faktorer.

Cohesion (Sammenheftelsesgrad):
Den molekylære struktur i en substans (oljeblanding), som forårsaker at partikler tiltrekker hverandre og holder sammen. Sammenheftningsgraden bidrar til et smøremiddels flytemotstand. (viskositet)

Cold Sets:
Se Sett Grease.

Colloid (Kolloid):
Partikler større et molekyl (0,001-1 my), men for små  til å bunnfelle. Et smørefett er et kolloid system (Se også Thickening Agent).

Colour (Farge):
Farge på smøremiddel. Fargenyansen og intensiteten som ses, når smørefettet betraktes under betingelser som utelukker blomstring. Slike betingelser kan oppnås ved å se smørefettet i en uigjennomsiktig beholder ved reflekterende lys, og i en possisjon loddrett over overflaten, eller ved å se det gjennomlyst, ved at plassere en prøve på en gjennomsiktig plate. Når fargen på smørefettet beskrives skal metoden hvorpå fargen er bestemt klart indikeres. Farven på smørefettet beskrives best i form av den dominerende glød, som ravfarvet, brun (eller kanskje grønn, rød eller blå i farget smørefett) med et kvalifisert tilleggsord, som beskriver intensiteten med uttrykk som lys, medium eller mørk.

Complex Soap Grease (Sammensatt såpe fett):
En såpe hvor såpekrystall eller fiber blir dannet ved samkrystalisering av to bestanddeler:
1. Normale såpe (som metalllisk stearat eller oleate)
2. Sammensetningsmidlet (eddikesyre, melkesyre, uorganiske salter og karbonat, klorid eller vann).

Compound Oils (Blandende oljer):
Blandede oljer blir vanligvis ansett for være en blanding  av forskellige grader av mineraloljer.

Conduction (Overledning):
En strøm av varme fra et varmt emne til et kaldere emne som er kontakt mellom det varme og kalde emne.

Convection (Overførsel):
Overføring av varme/kulde ved sirkulasjon av et varme/kjølemedium .

Consistency Hardness (Konsistens-hardhet):
Graden hvor et plastisk materiale som smørefett motstår deformasjon når det utsettes for trykk. Konsisistensen i et smørefett måles etter ASTM spesifikasjon D-217. Måles ved nedtreging av en kon gjenstand med en gitt vekt.

Copper Corrosion Test (Kobberkorrosjons prøve):
For å avgjøre hvorvidt en olje inneholder eller ikke inneholder tærende eller anløpende materialer, blir et kobberstykke senket ned i oljen i en periode på noen timer hvor oljen holdes på en høy temperatur. Under disse betingelser vil kobberstykket blive misfarvet med en karakteristisk mørk film, hvis oljen har noen spor av en kjemisk aktiv substans. Denne testen er særlig nyttig for å spore tilstedeværelse av tærende sulfatsammensetninger.

Corrosion (Tæring):
Enhver reaktion, som resulterer i endring av et brukbart materiale, vanligvis metalller eller legeringer, til en substans som avviker fra egenskapen til det originale materialet er en kjemisk tæring. Rust er den mest alminnelige form for tæring. Tæring  oppstår også når kjemikalier som syrer, alkalier, oxygen, klorin, sulfater eller at andre kjemikalier reagerer med metallet. Dette avviker fra metalldestruktion som oppstår ved slitasje som er synlig ved enten misfarging, avrivninger eller gropdannelser.

Cutting Oils (Skjæreoljer):
Oljer til smøring av skjæreverktøyet i metallbearbeidningsmaskiner, samt bortlede varmen som oppstår i arbeidsstykket ved friksjon og metallstress. Skjæreoljen skal også forhindre rust og tæring på værktøy og produserte produkter.

[Til toppen]
 

D

Densitet (Tetthet):
Defineres som masse pr. volumenhet. SI-enhet er Kg/m³.


Detergency (Rensevne):
(a) Rensning.
(b) En oljes egenskap til å forebygge oppbygging av harpiks og lakk samt andre avleiringer på motordeler, Oljens egenskap skal også avverge at ikke kullstoff fra forbrenningen fester seg til motordelene men holdes flytene i oljen.

Detergent additive:
Rensende tilsetning.


Dielectric Strength (Dielektrisk oljemotstand):
Test utarbeidet for å måle de isolerende egenskapene ved en olje. Dette utføres ved å tilsette en stigende voltstyrke til oljen under fastsatte betingelser, inntil det skjer en nedbrytning som kan registeres ved at det dannes en lysbue.


Diesel-Electric Drive (Diesel-Elektrisk fremdrift):
Et system, som anvendes på utstyr på land og på maskineri til sjøs. En dieselmotor driver en generator som produserer elektrisiet til drift av en elektrisk motor. Denne motoren driver fremdriftsmaskineriet.


Diesel Engine (Dieselmotor):
En motor der brennstoffet sprøytes direkte inn forbrenningskammeret, hvorpå det blir antent av kompressionsvarmen i sylinderen..


DIN:
Deutsches Institute fur Normung.


Dispergant additive:
Spredende tilsetning.


Dispersant Action (Oppløsningsevne):
Egenskapen ved en olje, som forhindrer størkning og sammenklistring av kullstoffbaserte partikler ved at holde de finfordelt og spredt i oljen. Denne egenskap forhindrer avleiring av kullstoffmaterialer på motordelene. Omega er en pioner i bruken av flere avanserte spredningsmåter, som har forbedret spredningskvaliteten i Omega oljer i forhold til andre.


Dispensability (Spredningsevne):
Den egenskap eller elastisitet som et smørefett innehar når fettet skal overføres fra beholder til smørepunkt. Uttrykket brukes mest i forbindelse med sentralsmøresystemer og er et mål for fettes pumpe og flyteevne.


Dropping Point (Dråpepunkt):
Den temperatur, der en dråpe i henhold til betingelsene i ASTM prøve D566-42, drypper fra munningen på et prøveapparat. Dråpepunktet er ikke et smørefetts smeltepunkt og uttrykket har lite eller ingen betydning når det brukes om et plastisk materiale, som smørefett. Disse materialer er karakteriseret ved et smelteområde hvor materialet blir stadig bløtere. Kun ved etableringen av en nøyaktig og fullt kontrolleret prøve så som ASTM dråpepunkt kan en enkelt temperatur knyttes til materialets egenskaper. En tilsvarende test, IP dråpepunktet, som kun avviker i detalier, gir normalt en lavere verdi. Med andre ord er dråpepunktet en prøve som gjøres på  et smørefett, og som i almindelighet er en temperaturindikasjon på hvor fettet går fra fast eller halvfast til flytende form. Dette er et meget gammelt system for å måle en arbeidsspesifikasjon. Omega bruker flere avanserte metoder for å bestemme et smøremidles evner til å motstå temperatur. Omega fortsetter av sammenlignelsesgrunner å oppgi denne gamle spesifikasjon, men mener at den ikke er korrekt. De fleste produsenter legger for stor vekt på dråpepunktet. Omega måler dråpepunktet, men bruker også avanseret måleutstyr, som måler graden av oppbløtning, før smøremidlet når dråpepunktet. Mange forbrukere av smøremidler innser ikke at to smøremidler som har det samme dråpepunkt, ikke nødvendigvis yter den samme grad av smøreevne. Et fettstoff blir kanskje bløtt en god stund før det når dråpepunktet og vil da slutte å smøre komponentene. Andre fettyper kan på den annen side fortsette med å smøre og forsegle et lager inntil det når dråpepunktet og kanskje etter at dette punkt er nådd. Disse forskjellene i å måle smøremidlets yteevne har forårsaket at mange ingeniører og mekanikere feilaktigt har trodd at et alminnelig smørefett har den samme yteevne som et Omega produkt.


Dry Film Lubricant (Tørre smøremidler):
Et smøremiddel som reduserer friksjon og slitasje som oppstår ved gnidning, ved at den normale forskyvning skjer i en krystallstruktur med lav forskyvningsmotstand (friksjon) i et spesielt plan. Eksempler inkluderer grafitt, molybden disulfid, tungstens disulfid, bor, sølvsulfat, kalsium jodid og bly jodid. Omega smøremidler bruker høyt avanserte "tør-films" substanser, som inneholder overlegne yteevner og stabilitet. Alminnelig smørefett- og oljefabrikanter kjøper bulk-mengder fra tredieparts leverandører, og kan ikke kontrollere produktets arbeidskarakteristikk. Disse alminnelige "tørr-film" smøremidler har en tendens til at bygge seg opp, lag på lag. Denne oppbyggingen kan lede til toleranseproblemer (lagerklaringer) i maskineri, der denne type "tørr- film" blir anvendt. Omega "tørr-film" smøremidler danner en kontrolleret film og fyller ujevnheter uten overdreven oppbygningstendens.

 

Dynamisk viskositet:
Et mål for en væskes indre motstand mot å flyte.


[Til toppen]
 

E

Emulsion (Emulsion):
En emulsjon er  blanding av vann og et oljeholdigt materiale, hvor enten små dråper vann kommer ned i oljen, eller dråper av olje kommer i vann. Denne blanding blir stabiliseret av et tredje komponent, såpe, som kalles et emulgeringsmiddel. For å bruke et almindeligt eksempel er melk en emulsjon av fett og vann. Emulgerende midler blir noen ganger tilsatt oljer ved produksjon av skjærevæsker, som til gjengjeld skal blandes med vann. Ved noen isolerte tilfeller er emulgering en ønskelig egenskap, men ved de fleste smøremidler er de uønsket
Emulsjon forårsaker skumdannelse ( luftbobler) som nedbryter smørefilmen og oljens generelle smøreegenskaper De fleste tilfeller av emulsjon forårsakes av høy fuktighet og kondens. Vann som emulgerer med olje er en av de største feilkilder ved et maskineri. Bortsett fra noen få smøremidler, beregnet til å emulgere ved bruk til spesielle oppgaver, innholder Omega anti-emulgerende midler, som gør dem motstandsdyktig over for vannpåvirkning.

Energy (Energi):
Et legeme sies å innholde energi når det er i stand til at utføre et arbeide. Det kan eksistere i to former:
(a) KINETISK ENERGI, er i fysikkens energi knyttet til et objekt i bevegelse, derfor ofte kalt bevegelsesenergi
(b) POTENTIEL ENERGI, er en form for ”lagret” energi som finnes i et legeme i form av tyngdekraften. Kan utløses ved å slippe legemet i fritt fall

Engine (Motor):
En mekanisk oppfinnelse som endrer energi til brukbart arbeid. Maskiner som endrer varmeenergi til arbeid kalles varmemaskiner.


Engine Cycles (Motor- 2 - 4 takter):
Forbrenningsmotorer, kan være totakts eller firetakts. I en firetaktsmotor er taktene innsug, kompressjon, eksplosion og utstøt fordelt på fire stempelslag, I en totaktsmotor utføres det samme arbeidet i løpet av to stempelslag.


E.P.( Extreme pressure):
Forkortelse for "Ekstremt trykk"

E.P. Extreme Pressure Agents ( Ekstreme trykk tilsetningsmidler):
Et additiv, som tilsettes et smøremiddel for å øke smørefilmens bæreevne. Disse additiver er kjemisk aktive og produserert til det som kalles kontrolleret kjemisk slitasje. Billige sulfat, klorin, fosfat og bly-baserede såper brukes ofte til dette formål. Omega har utviklet spesielle høytrykksadditiver, som klarer arbeidet under høye belastninger, høye temperaturer og sjokk rystelser. Disse høyeffektive E.P. supplementer løser problemene som oppstår med smeltning og lokal svejsning. Når

Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS