Miljø og bærekraft

Relekta-Gruppen tar hensyn til natur og miljø og respekterer balansen mellom salg av industrielle forbruksprodukter og miljøet. Relekta-Gruppen er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden.

Vår eier, Indutrade
Indutrade har signert avtale med UN's Global Compact sustainability initiative (UNGC), som fungerer som rammen for bærekraftarbeidet vårt. På den måten forplikter vi oss til å jobbe med Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig utvikling på de fire områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.  
 

Miljøtilpassede produkter

Relekta markedsfører mange miljøvennlige produkter deriblant Lanopro (lanolinbasert olje), næringsmiddelgodkjente fett og oljer og Relekta Mist rensesystem for bilens ventilasjonsanlegg og kupé. Et miljøtilpasset produkt må tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier:

 • Nedbrytbar i naturen
 • Næringsmiddelgodkjent
 • Løsemiddelfritt
 • Laget av vannbaserte kjemikalier

Miljøfyrtårn

Krav til bedrifter som sertifiseres i henhold til Miljøfyrtårn-ordningen er svært konkrete. Relekta-Gruppens erfaring i forbindelse med Miljøfyrtårn-sertifiseringen har vært svært positive, da det har medført økt miljøbevissthet blandt medarbeiderne, et bidrag til en ytterligere positiv miljøpåvirkning og økonomiske besparelser.  

Renas

Alle produsenter og importører av elektriske og elektroniske produkter skal være medlem av et godkjent returselskap.Vi er medlem av Renas som er en ideell organisasjon som administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. Renas eies av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.
 

Grønt Punkt

Relekta Gruppen er medlem i ordningen til Grønt Punkt (tidligere Materialretur). Relekta Gruppen oppfordrer alle sine kunder og leverandører til å melde seg inn i ordningen, samt ha et bevisst forhold til kildesortering. 

Kort om Grønt Punkt
I 1994 kom emballasjedirektiv for EU. Da Norske myndigheter som følge av dette ville innføre avgift for emballasje i Norge klarte næringslivet å avverge dette men fikk til gjengjeld ansvar for å opprette en egen ordning for innsamling og gjenvinning av emballasje. Materialretur ble opprettet med formål å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning. Alle bedrifter som faller inn under kategori "pakkere og fyllere", produsenter eller importører, og som bruker glassemballasje, bølgepapp, drikke- og emballasje-kartong, plastemballasje eller metallemballasje skal betale vederlag. Vederlag for emballasje skal kun betales en gang, dvs. at dersom vi som importør har betalt, belastes ikke forhandler.

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet for å gi forbrukerne troverdig og helhetlig informasjon i kjøpsøyeblikket. For å kunne få Svanemerket, må hele produktets livssyklus være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering. Det er mange fasetter som må belyses – og dokumenteres – for å gi forbrukerne reell mulighet til å ta et informert valg: bærekraft/råvareutvinning, etikk, lokal forurensing, kjemikalier, helse, energiforbruk, klimagassutslipp, kvalitet, gjenvinnbarhet osv osv. Relekta AS har Svanemerket produkt og en del Svanelistede produkter. 


Miljø, helse- og sikkerhetspolitikk

Relekta har som mål å drive på en ressursbesparende måte med fokus på å forbedre miljøprestasjoner samt ivareta helse og sikkerhet for interne og eksterne interesseparter. For miljø betyr dette at vi har oversikt over våre miljøaspekter og gjennomfører hensiktsmessige tiltak der det er behov, samt at vi tenker livsløpsammenheng for aktuelle produkter. Det vil si at vi søker å redusere import av skadelige stoffer, fokuserer på produkter med lang holdbarhet, tar hensyn til utslipp under transport gjennom store bestillinger og oppfordrer til miljøvennlig avhending og resirkulering. Relekta er sertifisert i henhold til helse- og sikkerhetsstandard OHSAS 18001, miljøstandard ISO 14001, og er i tillegg godkjent som Miljøfyrtårnbedrift.

Relekta har som mål å drive på en ressursbesparende måte med fokus på å forbedre miljøprestasjoner samt ivareta helse og sikkerhet for interne og eksterne interesseparter.

For miljø betyr dette at vi har oversikt over våre miljøaspekter og gjennomfører hensiktsmessige tiltak der det er behov, samt at vi tenker livsløpsammenheng for aktuelle produkter. Det vil si at vi søker å redusere import av skadelige stoffer, fokuserer på produkter med lang holdbarhet, tar hensyn til utslipp under transport gjennom store bestillinger og oppfordrer til miljøvennlig avhending og resirkulering.

Relekta er sertifisert i henhold til helse- og sikkerhetsstandard OHSAS 18001, miljøstandard ISO 14001, og er i tillegg godkjent som Miljøfyrtårnbedrift.
 

Generelle føringer 

 • Vi ivaretar miljø-, helse- og sikkerhetsmessige forhold i henhold til lover, forskrifter og relevante standarder, til beste for våre kunder, medarbeidere, interessenter og allmennheten generelt.
 • Alle medarbeidere skal være kjent med miljø-, helse- og sikkerhetsarbeidet i bedriften og vi oppfordrer til å bidra for å nå felles HMS-mål. Vi informerer og involverer.
 • Vi skal ha hensiktsmessige og målbare miljø-, helse- og sikkerhetsmål. Vi evaluerer disse kontinuerlig, samt informerer og stimulerer alle medarbeidere til å følge bedriftens miljø-, helse- og sikkerhetspolitikk og miljø-, helse- og sikkerhetsmål.


Miljø

 • Vi kjenner til våre produkters miljøfarer for i så stor grad som mulig å bidra til å minimalisere enhver skade på menneske og miljø. (Jfr. Forurensningsloven § 7).
 • Vi oppfordrer våre kunder til reparasjon og kostnadseffektiv utnyttelse av eksisterende maskiner og utstyr ved kjøp av våre produkter.
 • Vi informerer og oppfordrer kunder til miljømessig riktig håndtering og avhending av emballasje og restprodukter.
 • Vi tilbyr alle kunder Sikkerhetsdatablader, samt opplyser om tilgjengelighet via våre websider, ECO – online m.fl.
 • Vi velger miljøvennlige produkter der det er hensiktsmessig og vurderer om leverandører er sertifisert innenfor ISO 14001 og OHSAS 18001.
 • Vi fokuserer på økt salg av “Miljøtilpasset produkt”.
 • Vi gjennomfører en rekke tiltak innen kildesortering, redusert forbruk av råvarer (eks. papir, og drivstoff) og avfallsredusering.
   

Helse og sikkerhet

 • Vi søker å være en skadefri bedrift gjennom aktivt å finne årsaker og mulige årsaker til ulykker og nesten ulykker, og oppfordrer alle medarbeidere til å rapportere hendelser.
 • Vi har tiltak for å ytterligere øke trivsel og gode arbeidsforhold ved bl.a.; årlige medarbeider- og oppfølgingssamtaler, klimaundersøkelse, personalgoder, tiltak for egenutvikling og en åpen dialogform.
 • Vi ønsker å redusere sykefravær gjennom bl.a. ergonomi, trivselstiltak og bonusordninger.

Klikk her for info fra Miljødirektoratet om retur av spillolje.

Copyright 2020
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS